بابایی سنگبری

بابایی سنگبری

مدیریت: محمدرضا بابایی

تولیدکننده: مرمریت

تلفن: 031-33800546
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان34، فرعی جدیدالاحداث
تلفن همراه: 0913-4133101
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان34، فرعی جدیدالاحداث
031-33800546