موقعيت: 7 كيلومتر جاده كرمان كوهپایه

نوع سنگ: مرمریت، سنگ آهک

بهرهبردار: شركت در سنگ كرمان

آدرس بهرهبردار: كرمان، كيلومتر 4 جاده كوهپایه، بعد از سرای سالمندان

تلفن: 0343-2115503
0343-2115503