موقعيت20: كيلومتری شمال شرق شيراز

نوع سنگ: مرمریت

بهرهبردار: صنایع سنگ ایران، صدرا سنگ فارس

آدرس بهرهبردار: شيراز، بلوار اميركبير، روبروی باسکول ریشمک

تلفن: 0713-8385613 : 0713-7132549
تلفن همراه: 1171261 -0917 (ایرج بنيان‌پور)
0713-8385613 : 0713-7132549