موقعیت: کوه کمر

بهرهبردار: علی وحدی

آدرس بهرهبردار: خوی، خیابان 20 متری جانبازان، جنب املاک ایران

تلفن همراه: 7370589 -0912