موقعيت: 17 كيلومتر شمال كرمان

نوع سنگ: مرمریت

بهرهبردار: شركت بارز سنگ كرمان

آدرس بهرهبردار: كيلومتر 16 جاده كرمان زرند