بازالت تازه شهر سلماس

بازالت تازه شهر سلماس

مدیریت: محمد حسین قیصی

نوع سنگ: گرانیت

بهره‌بردار: شرکت فرآوری آروم کانسار

تلفن: 044-32522425-6
نمابر 044-32522446
آدرس دفتر مرکزی: ارومیه، کیلومتر 19جاده مهاباد، اول جاده روستای عربلو
تلفن همراه: 0914-1452077
ارومیه، کیلومتر 19جاده مهاباد، اول جاده روستای عربلو
044-32522425-6