بازرگانی حاج سیدجوادی

بازرگانی حاج سیدجوادی

 مدیریت: حاج سیدجوادی

واردکننده: انواع سیم برش خشکهبر، دژبر و تربر

تلفن همراه: 0912-1204070 : 7000939 -0912 (حجازی نیا)