موقعیت: ابرکوه

نوع سنگ: مرمریت

بهرهبردار: حسین آیتالهی

آدرس بهرهبردار: قم، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان البرز، شرکت الواح سازان

تلفن همراه: 1532889 -0912