نوع سنگ: تراورتن

موقعيت: ابركوه

بهرهبردار: حسین آیتالهی

آدرس بهرهبردار: قم، شهرک محمودآباد، خیابان البرز، شرکت الواح سازان