موقعيت: 95 كيلومتری شمال شرق اصفهان

نوع سنگ: تراورتن

بهرهبردار: صنایع سنگ شاهزیدی

آدرس بهرهبردار: اصفهـان، جاده نطنز، طرقرود، باغستان بالا، معدن سنگ تراورتن

شاهزیدی

تلفن: 0314-5836063
تلفن همراه: 0913-1183475 * 0913-3003451
0314-5836063