باغستان پائین (طرق)

باغستان پائین (طرق)

موقعيت: 108 كيلومتری شمال شرق اصفهان

نوع سنگ: تراورتن ليمویی

بهرهبردار: علی عبدالهي

آدرس بهرهبردار: نطنز، باغستان پایين، معدن تراورتن ليمویی

تلفن: 0362-4332690
نمابر 0362-4243031
تلفن همراه: 0913-1623516 (رضا عبدالهی) ** 09131623772
0362-4332690