استان خراسان جنوبی

موقعيت: 134 كيلومتری بيرجند

نوع سنگ: گرانيت كاهوئی

بهرهبردار: شركت معدنی مرجان بيرجند

آدرس بهرهبردار: یزد، كيلومتر 12 جاده تفت، شهرک سنگ سفيدكوه

تلفن همراه: 0913-1526049