نوع سنگ: مرمریت

موقعيت: بافق

بهرهبردار: شركت عمرانی یزد باف

آدرس بهرهبردار: یزد، بلوار یزدباف، شركت عمرانی یزدباف

تلفن: 0351-5255051
0351-5255051