موقعيت: بافق

نوع سنگ: مرمریت

بهرهبردار: گروه سنگ زاگرس

آدرس بهرهبردار: تهران، بزرگراه شهيد حقانی، خيابان شهيدی، پلاک 14

تلفن: 021-88888256-7 : 021-8202000
021-88888256-7 : 021-8202000