موقعيت: 356 كيلومتری شمال شرق اصفهان

نوع سنگ: مرمریت

بهرهبردار: پروین صلصالی

آدرس بهرهبردار: اصفهان، جاده دولتآباد، خيابان شمس تبریزی، سنگبری صلصال سنگ سپاهان

تلفن: 0314-5836707-9
0314-5836707-9