مدیریت: دوستعلی

تولیدکننده: ســنگهای ساختمانی

تلفن: 025-32854573
آدرس دفتر مرکزی: قم، جاده قدیم اصفهان
تلفن همراه: 8532193 0912-
قم، جاده قدیم اصفهان
025-32854573