مدیریت: آزادفر

تولیدکننده: انواع ســنگهای ســاختمانی (صیقلــی، چرمــی و تیشهای شــیراز – کریستال)

وب سایت: www.badrstone.com
تلفن: 031-33803778
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 12، فرعی 12
تلفن همراه: 09133013227 (حاج حیدری) و 3652360-0913 (ساجدی‌فر) و 0913-3066612 (آلوئی)
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 12، فرعی 12
031-33803778