مدیریت: مرتضی باباجانی

تولیدکننده: ماشینهای سنگبری

تلفن: 031-33804391 * تلفن تهران 02156236864
نمابر 031-33808660
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، محمودآباد، خیابان 26
تلفن همراه: 0913-1185300
اصفهان، محمودآباد، خیابان 26
031-33804391 * تلفن تهران 02156236864