مدیریت: امیرخانی

تولیدکننده: گوهره خرمآباد

تلفن: 031-33802017
نمابر 031-33802016
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 6 (سپافیل)
تلفن همراه: 0913-1192102 , 0913-3891982
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 6 (سپافیل)
031-33802017