برادران رحمتی

برادران رحمتی

مدیریت: رحمتی

تولیدکننده: انواع ســنگهای ســاختمانی

تلفن: 051-36652235
نمابر 051-36576344
آدرس دفتر مرکزی: مشهد، کیلومتر 2بزرگراه آسیایی، بعد از سه راه دانش، آزادی 115/  جاده فریمان، مجتمع سنگبریهای تپه سلام، خیابان دوم
تلفن همراه: 3158681 -0915
مشهد، کیلومتر 2بزرگراه آسیایی، بعد از سه راه دانش، آزادی 115/  جاده فریمان، مجتمع سنگبریهای تپه سلام، خیابان دوم
051-36652235