برادران سلمی

برادران سلمی

مدیریت: سلمی

فرآوری انواع ســنگ‌های گرانیت و تراورتــن کرم ابیانه در ابعاد تایل و اســلب

با ماشین‌آلات ایتالیایــی، گرانیت، مرمریت، مرمر

 

آدرس ایمیل: info@salmistone.com
وب سایت: www.salmistone.com
تلفن: 021-55202415 , 021-55203618 , 021-56224740-3,  021-56232535-7 , 021-56222576
نمابر  021-56222527 ,  021-55207764 ,  021-56221371 
آدرس دفتر مرکزی: کارخانه 1 : جــاده قدیم قم، روبروی پالایشــگاه، شهرســنگ، کوچــه چهارم، سنگبری ثابت / کارخانه 2 :جاده قــم، مقابل درب ورودی شــهرک صنعتی شمس‌آباد، کوچه سنگبریها، گرانیت سنگ برادران سلمی / کارخانــه 3 : جــاده قــم، شــهرک صنعتی شــمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن7 کارخانجات سنگ برادران سلمی / کارخانه 4 :شهرک صنعتـی شمس‌آباد، فاز توسـعه، بلوار خیام، نبش شقایق 3 کارخانجات سنگ برادران سلمی
آدرس معدن: معدن تراورتن ســفید ابیانه: اتوبان کاشــان، نطنز، روبروی شــهر بادرود، جاده ابیانه، جنب روستای کمجان / معــدن گرانیت نهبنــدان پرتقالی: خراســان جنوبــی، شهرســتان نهبندان، روستای چاه داشی / معدن مرمریت مشــکی گلدن بلک: اصفهان، کاشان، جنب روستای برزک
تلفن همراه: 0912-1470517 , 0913-1624001-2 , 0912-1470517
کارخانه 1 : جــاده قدیم قم، روبروی پالایشــگاه، شهرســنگ، کوچــه چهارم، سنگبری ثابت / کارخانه 2 :جاده قــم، مقابل درب ورودی شــهرک صنعتی شمس‌آباد، کوچه سنگبریها، گرانیت سنگ برادران سلمی / کارخانــه 3 : جــاده قــم، شــهرک صنعتی شــمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن7 کارخانجات سنگ برادران سلمی / کارخانه 4 :شهرک صنعتـی شمس‌آباد، فاز توسـعه، بلوار خیام، نبش شقایق 3 کارخانجات سنگ برادران سلمی
021-55202415 , 021-55203618 , 021-56224740-3,  021-56232535-7 , 021-56222576