برادران صفائی

برادران صفائی

مدیریت: صفائی

تولیدکننده: انواع ســنگهای ســاختمانی

(سمیرم، تراورتن، اعلمی)

تلفن: 051-36669831
آدرس دفتر مرکزی: مشهد، آزادی 115، قطعه5، سمت راست
تلفن همراه: 0915-1810450
مشهد، آزادی 115، قطعه5، سمت راست
051-36669831