برادران صمیمی (عطار سابق)

برادران صمیمی (عطار سابق)

مدیریت: صمیمی

تولیدکننده: کوپ و بریده، مرمریت آباده و تراورتن

تلفن: 0917-7515950 , 0917-7514025 , 0917-1511352
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 34، ابتدای خیابان گز
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 34، ابتدای خیابان گز
0917-7515950 , 0917-7514025 , 0917-1511352