برادران محمدی گروه صنعتی

برادران محمدی گروه صنعتی

 مدیریت: محمدی

تولیدکننده: تخصصی پاکتهای معدنی و تهیه انواع لوازم معدنی

آدرس دفتر مرکزی: استان مرکزی، نیم‌ور، شهرک اصناف، انتهای بلوار اصلی، خیابان صنعت 5
تلفن همراه: 09183690875 : 09183663596: 8664947 0918
استان مرکزی، نیم‌ور، شهرک اصناف، انتهای بلوار اصلی، خیابان صنعت 5