برادران مختــاری مجتمع تولیدات سنگ

برادران مختــاری مجتمع تولیدات  سنگ

مدیریت: مختاری

تولیدکننده: ســنگهای ساختمانی

تلفن: 021-56222279 , 021-56224673-4 , 021-56233239-40
آدرس دفتر مرکزی:  کارخانــه 1 : تهران، اتوبان تهران-قم، 5کیلومتر بعداز فــرودگاه امام خمینی(ره) داخــل ورودی حسن‌آباد، بعداز شــهرک صنعتی شمس‌آباد، تقاطع دوم / کارخانــه 2 : تهران، اتوبان تهران-قم، 5 کیلومتر بعداز فــرودگاه امام خمینی(ره) داخل ورودی حسن‌آباد، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار گلستان، گلشن 5، سنگبری طوس گرانیت
تلفن همراه: 0912-1885181 , 0912-1092773
 کارخانــه 1 : تهران، اتوبان تهران-قم، 5کیلومتر بعداز فــرودگاه امام خمینی(ره) داخــل ورودی حسن‌آباد، بعداز شــهرک صنعتی شمس‌آباد، تقاطع دوم / کارخانــه 2 : تهران، اتوبان تهران-قم، 5 کیلومتر بعداز فــرودگاه امام خمینی(ره) داخل ورودی حسن‌آباد، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار گلستان، گلشن 5، سنگبری طوس گرانیت
021-56222279 , 021-56224673-4 , 021-56233239-40