برادران مهدی

برادران مهدی

مدیریت: مهدی

تولیدکننده: انواع ســنگهای ساختمانی

تلفن: 031-33804728
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان فرعی 40
تلفن همراه: 0913-1190273 , 0913-1127821
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان فرعی 40
031-33804728