برادران کبیر

برادران کبیر

مدیریت: روح الهی – آقابابایی

تولیدکننده: انواع سنگ کریستال تیشهای و…

وب سایت: www.kabirsang.ir
تلفن: 031-33804051
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، انتهای فرعی 26
تلفن همراه: 0913-1117225 (روح الهی) و 2169506-0913 (آقا بابایی)
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، انتهای فرعی 26
031-33804051