مدیریت: برادران

تولیدکننده: انواع ســنگهای ســاختمانی

(تراورتن، مرمریت، چینی، کریستال)

تلفن: 025-36647488
آدرس دفتر مرکزی: جاده قدیم قم تهران، کیلومتر 12
تلفن همراه: 0912-1539424 , 0912-2521622 , 0912-4523085
جاده قدیم قم تهران، کیلومتر 12
025-36647488