مدیریت: مکاری

تولیدکننده: مرمریت

تلفن: 031-33804467
نمابر 031-33801987
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان12، فرعی اول
تلفن همراه: 0913-5517024
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان12، فرعی اول
031-33804467