مدیریت: قاسم برقی

تولیدکننده: تراورتن آتشــکوه، عباسآباد و

کاشان

تلفن: 086-43325490-91
آدرس دفتر مرکزی: نیم‌ور، قطب صنعتی شهید بابائی، خیابان صدف 4
آدرس معدن: نیم‌ور، شرکت تراورتن دانیال، برادران برقی
تلفن همراه: 0912-2548040
نیم‌ور، قطب صنعتی شهید بابائی، خیابان صدف 4
086-43325490-91