برد شيراز بوانات

برد شيراز بوانات

موقعيت: 31 كيلومتری شمال شرق سوریان

نوع سنگ: مرمریت

بهرهبردار: شركت درخشنده سنگ برد شيراز

آدرس بهرهبردار: اصفهان، شهرک صنعتی دولتآباد، تقاطع سوم

تلفن: 0314-5836412
نمابر 0314-5836415
0314-5836412