مدیریت: درخشان

توزیع کننده: انواع سنگهای تراورتن، مرمریت و آنتیک

تلفن: 021-44219421 : 021-44263509
آدرس دفتر مرکزی: تهران، بلوار اشرفی اصفهانی، خیابان مــرزداران، انتهای خیابان عرب حســینی، مرکز سنگ پایتخت، دفتر شماره 39
تلفن همراه: 09122771340
تهران، بلوار اشرفی اصفهانی، خیابان مــرزداران، انتهای خیابان عرب حســینی، مرکز سنگ پایتخت، دفتر شماره 39
021-44219421 : 021-44263509