مدیریت: حاج حیدری

تولیدکننده: ســنگهای تراورتــن رنگی

تلفن: 031-33804371-2
تلفن همراه: 0913-1127419 , 0913-3122287
031-33804371-2