موقعيت: 25 كيلومتری جنوب غربی هرسين

نوع سنگ: مرمریت هرسين

بهرهبردار: غلامرضا غلامی

آدرس بهرهبردار: كرمانشاه، بيستون، شهرک بلوردی

تلفن همراه: 0918-1321276