مدیریت: دادپور

تولیدکننده: ســنگهای ساختمانی

تلفن: 025-33443792
آدرس دفتر مرکزی: جاده قدیم کاشــان، 30متری اول سنگبریها
تلفن همراه: 0912-2523726: (دادپور) و 7513486-0912 (ذاکری)
جاده قدیم کاشــان، 30متری اول سنگبریها
025-33443792