مدیریت: ملک

تولیدکننده: تراورتن

تلفن: 031-33800325
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان20
تلفن همراه: 0913-0000321 , 0913-3072773
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان20
031-33800325