مدیریت: غفوری

تولیدکننده: تراورتن (عباسآباد، شــکلاتی، کرم و سیلور تکاب)

تلفن: 031-33804437
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان فرعی 26
تلفن همراه: 0913-1052101 , 0913-2178044 و 3268037-0913
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان فرعی 26
031-33804437