مدیریت: فرقانی

 

تلفن: 0253-6640242 , 0253-6641242
آدرس دفتر مرکزی: قم، کیلومتر 6جاده قدیم قم-تهران
تلفن همراه: 0912-3512431
قم، کیلومتر 6جاده قدیم قم-تهران
0253-6640242 , 0253-6641242