مدیریت: فتاحی

تولیدکننده: انواع ســنگ جــدول – بورس

چینی گناباد، نیریز، بجســتان، مرمریت، تراورتن، گرانیت

آدرس ایمیل: m.fattahi59@yahoo.com
وب سایت: www.besatstone.com
تلفن: 051-36661725
آدرس دفتر مرکزی: مشهد، جاده ســنتو، انتهای آزادی 113، سر نبش
تلفن همراه: 0915-3105355
مشهد، جاده ســنتو، انتهای آزادی 113، سر نبش
051-36661725