مدیریت: مختاری

تولیدکننده: انواع ســنگهای ساختمانی

تلفن: تماس 8-56235076-021
نمابر 56235519 -021
آدرس دفتر مرکزی: اتوبان تهران - قم، شــهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن 6، پلاک 10
تلفن همراه: 8608350 -0912 و 8608340-0912
اتوبان تهران - قم، شــهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن 6، پلاک 10
تماس 8-56235076-021