بلور گروه معادن و کارخانجات

بلور گروه معادن و کارخانجات

مدیریت: بلوری

تولیدکننده: اسلب، تایل، کوپ

وب سایت: www.boloorstone.com
تلفن: 031-33804627-8
نمابر 031-33801481
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، جاده تهران، شهرک صنعتی محمودآباد، انتهای خیابان 20
اصفهان، جاده تهران، شهرک صنعتی محمودآباد، انتهای خیابان 20
031-33804627-8