مدیریت: علی یزدانی

تولیدکننده: انواع ســنگهای ســاختمانی و تولید تخصصی مرمریت

تلفن: 031-42523265
آدرس دفتر مرکزی: اصفهــان، تیــران، منطقه صنعتی رضوانشهر، خیابان سوم غربی
تلفن همراه: 09134311846 (مختاری)
اصفهــان، تیــران، منطقه صنعتی رضوانشهر، خیابان سوم غربی
031-42523265