بل کوه اقلید

بل کوه اقلید

مدیریت: جمشیدی

تولیدکننده: انواع سنگهای ساختمانی و آنتیک

آدرس ایمیل: belkooh_eghlid@yahoo.com
تلفن: 0714-4550059-63 , 0714-4551576
نمابر 0714-4551943
آدرس دفتر مرکزی: فارس، شهرستان اقلید، شهرک صنعتی اقلید
تلفن همراه: 0912-1863855
فارس، شهرستان اقلید، شهرک صنعتی اقلید
0714-4550059-63 , 0714-4551576