بنفشه صنایع گرانیت

بنفشه صنایع گرانیت

 مدیریت: سعیدی

تولیدکننده: انواع گرانیت

تلفن: 031-33800384 , 031-33804067
نمابر 031-33800385
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، انتهای خیابان 32
تلفن همراه: 0913-2061200 و 1111082-0913 (سعیدی)
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، انتهای خیابان 32
031-33800384 , 031-33804067