موقعيت: بردسير، كيلومتر 30 جاده بيدخوان، مجتمع معدني شماره 1، شركت راژان

نوع سنگ: تراورتن گردویی و مرمر و كرم

بهرهبردار: شركت راژان

آدرس بهرهبردار: تهران، شمسآباد، بلوار گلستان، نبش گلشن6، سنگ راژان

تلفن همراه: 09121130450 * 09123584100