مدیریت: شیروانی

تولیدکننده: انواع ســنگ تراورتن هرسین

تلفن: 031-33801086
نمابر 031-33808806
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 34
تلفن همراه: 0913-3011851, 0913-1192216
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 34
031-33801086