مدیریت: حیدر افشاری

تولیدکننده: انواع سنگ تراورتن و مرمریت

خوی

تلفن: 025-33440028 , 025-33440048
نمابر 33440029 -025
آدرس دفتر مرکزی: جاده قدیم کاشــان، 30متری اول سنگبریها، سمت چپ
تلفن همراه: 2531496 -0912 و 7460021-0912
جاده قدیم کاشــان، 30متری اول سنگبریها، سمت چپ
025-33440028 , 025-33440048