مدیریت: جباری

توزیع سنگ: تراورتن و مرمریت

تلفن: 051-36576525
آدرس دفتر مرکزی: مشــهد، آزادی 113، انتهای میلان، سمت چپ
تلفن همراه: 0915-5115331
مشــهد، آزادی 113، انتهای میلان، سمت چپ
051-36576525