نوع سنگ: گرانیت

بهرهبردار: پیرهادی

آدرس بهرهبردار: زنجان اراضی پایین کوه، میلاد 15، قطعه 364

تلفن: 4264335 -0243
تلفن همراه: 3411143 -0912
4264335 -0243