بهار سنگ البرز

بهار سنگ البرز

مدیریت: مهدی تیموری

تولیدکننده: ســنگ تراورتن

وب سایت: www.baharsang.com
تلفن: 30224952 -0864
نمابر 30240314 -0864
آدرس دفتر مرکزی: مرکــزی، محلات، دوراهی آبگرم، قطب صنعتی صدریه محلات، صدریه 1، شرکت بهار سنگ البرز
تلفن همراه: 0912-3187769 , 0918-3691859
مرکــزی، محلات، دوراهی آبگرم، قطب صنعتی صدریه محلات، صدریه 1، شرکت بهار سنگ البرز
30224952 -0864